ROPAGANISM are următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri asociați, membri susținători și membri de onoare.

 1. Membrii fondatori

Art. 15. (1) Calitatea de membru fondator este irevocabilă, inalienabilă și o îndeplinesc doar acele persoane care și-au exprimat voința de asociere, au pus bazele patrimoniului inițial și au semnat Actul Constitutiv. Membrii fondatori de drept se înscriu în categoria membrilor asociați, având aceleași drepturi și obligații prevăzute în prezentul Statut.

 • Pierderea calității de membru asociat al ROPAGANISM de către membrii fondatori se face în aceleași condiții stabilite de Statut pentru membrii asociați. Pentru excluderea din ROPAGANISM a unui membru fondator este necesar acordul tuturor celorlalți membri fondatori.
 1. Membrii asociați

Art. 16. Calitatea de membru asociat al ROPAGANISM este personală și inalienabilă. Acesta poate fi atât persoană fizică cât și persoană juridică.

Art. 17. Membrii asociați sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la ROPAGANISM după momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul Statut.

 

Art. 18. (1) Poate dobândi calitatea de membru asociat al ROPAGANISM orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean străin rezident în Romania, indiferent de rasă, naționalitate, sex, identitate de gen, orientare sexuală, abilitate fizică, domiciliu, profesie, origine socială sau apartenență politică, care a împlinit 18 (optsprezece) ani și care, în baza unei cereri scrise, se angajează să respecte și să aplice prevederile Actului Constitutiv și ale prezentului Statut, să achite taxa de înscriere și cotizațiile anuale de membru în termenele stabilite de Adunarea Generală.

 • Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 (paisprezece) și 18 (optsprezece) ani pot face parte din ROPAGANISM cu acordul scris al reprezentanților lor legali (părinți sau tutori). Persoanele din categoria menționată nu pot vota în cadrul Adunărilor Generale și nu pot face parte din organele de conducere, administrare și control ale ROPAGANISM.

Art. 19. Asociațiile, fundațiile, organizațiile, sau orice persoană juridică din țară sau din străinătate care își desfășoară activitatea în țară, care este legal constituită și nu este în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, având scopuri similare, pot deveni membri asociați ai ROPAGANISM, la solicitarea lor expresă, printr-o cerere scrisă și cu aprobarea organelor de conducere proprii. Persoanelor juridice care devin membri asociați ai ROPAGANISM li se aplică toate prevederile statutare specifice acestei categorii de membri, cu excepția celor specifice persoanelor fizice.

Art. 20. În funcție de categoria căreia îi aparține membrul asociat, dacă este minor, student, pensionar, persoană cu dizabilități sau dacă este persoană juridică, valoarea taxei de înscriere și a cotizației vor fi diferite. Cuantumul acestora va fi stabilit de Adunarea Generală și vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ROPAGANISM.

Art. 21. Cererea de înscriere ca membru asociat al ROPAGANISM se va supune aprobării Comitetului Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat din zona în care solicitantul își are domiciliul. Decizia Comitetului Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat este definitivă. Aceasta va fi comunicată în scris sau electronic solicitantului, în funcție de modul în care acesta dorește să fie notificat, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la înregistrarea cererii. Pentru ca cererea de înscriere să fie validă ea trebuie să poarte semnătura președintelui Sucursalei, Filialei sau a reprezentantului autorizat.

Art. 22. Calitatea de membru asociat al ROPAGANISM intră în vigoare începând cu data la care s-a achitat taxa de înscriere și poate fi probată cu legitimația care va fi eliberată.

Art. 23. Membrii asociați nu pot reprezenta ROPAGANISM în relațiile cu terții decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Director, semnat și parafat de către Președintele ROPAGANISM.

Art. 24. Pierderea calității de membru asociat al ROPAGANISM se poate produce în următoarele situații: prin retragere scrisă, prin excludere, pentru neplata cotizației anuale, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice.

Art. 25. Retragerea din ROPAGANISM se poate face oricând, cu condiția ca membrul asociat să comunice acest lucru în scris către Consiliul Director cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data retragerii.

Art. 26. Excluderea din ROPAGANISM se face prin votare în Adunarea Generală, după expunerea de motive și se aplică membrilor asociați care încalcă grav oricare din obligațiile asumate prin aderarea la prezentul Statut, celor care contravin intereselor generale ale ROPAGANISM, celor care au comis fapte de o gravitate deosebită calificate ca atare de legislația penală, precum și celor care, în mod nejustificat, nu au plătit cotizația timp de trei luni de la data expirării anului cotizabil. Aceștia pierd calitatea de membru asociat și vechimea neîntreruptă în ROPAGANISM prin decizia Adunării Generale care se ia cu votul a ⅔ (două treimi) din membrii prezenți.

Art. 27. Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului ROPAGANISM.

 1. Membrii susținători

Art. 28. (1) În cadrul ROPAGANISM există și membri susținători. Aceștia sunt persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, care și-au exprimat printr-o cerere scrisă, adresată Consiliului Director, voința de susținere în vederea realizării scopurilor și obiectivelor ROPAGANISM.

 • Membrii susținători nu plătesc cotizație ci doar o taxă de înscriere, pot participa la Adunările Generale fără a avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrare și control ale ROPAGANISM. Acești membri pot avea propuneri cu rol consultativ.
 • Calitatea de membru susținător se poate proba cu o legitimație specifică.
 • Pierderea calității de membru susținător al ROPAGANISM se face la cererea titularului, în cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu principiile ROPAGANISM, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice. Ridicarea calității de membru susținător se face prin hotărârea Adunării Generale.
 1. Membrii de onoare

Art. 29. (1) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate care prin activitatea lor sprijină ROPAGANISM sau ideile în baza cărora aceasta funcționează. Acest titlu intră în vigoare din momentul acceptării de către persoana în cauză a titlului oferit.

 • Membrii de onoare nu plătesc cotizație, pot participa la Adunările Generale fără a avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrare și control ale ROPAGANISM. Acești membri pot avea propuneri cu rol consultativ.
 • Titlul de membru de onoare al ROPAGANISM poate fi acordat și unor membri asociați, fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor ROPAGANISM, fără a le fi afectate astfel drepturile câștigate potrivit prevederilor prezentului Statut.
 • Evidența membrilor de onoare este ținută într-un registru special.

(5) Pierderea calității de membru de onoare al ROPAGANISM se face la cererea titularului, în cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu principiile ROPAGANISM, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice. Ridicarea titlului de membru de onoare se face prin hotărârea Adunării Generale.

Capitolul VII

INCOMPATIBILITĂȚI CU CALITATEA DE MEMBRU

Art. 30. Nu pot fi membri ai ROPAGANISM:

 1. persoanele condamnate definitiv în urma oricărui tip de faptă penală săvârșită cu intenție;
 1. persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 1. persoanele care sunt înregistrate ca suferind de afecțiuni psihice.

Art. 31. ROPAGANISM își rezervă dreptul de a verifica la instituțiile abilitate situația acelor membri care ridică suspiciuni întemeiate.

Capitolul VIII

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 32. Membrii asociați ai ROPAGANISM au următoarele drepturi:

 1. a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale ROPAGANISM;
 1. b. să participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotărârilor în Adunările Generale ale ROPAGANISM;
 1. c. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea ROPAGANISM;
 2. să colaboreze la publicațiile editate de ROPAGANISM;
 1. să se adreseze organelor de conducere ale ROPAGANISM în orice problemă legată de activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice ROPAGANISM, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze deficiențe, abateri, prejudicii;
 1. să folosească aparatura și mijloacele de telecomunicații puse la dispoziție de către ROPAGANISM;
 1. g. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de ROPAGANISM, fără să plătească taxe de participare;
 1. h. să beneficieze de recompense acordate de ROPAGANISM pentru activitatea depusă;
 1. i. să beneficieze de avantajele oferite de ROPAGANISM pentru participarea la activitățile specifice;
 1. j. să poarte însemnele reprezentative ale ROPAGANISM.

Art. 33. Membrii asociați ai ROPAGANISM au următoarele obligații:

 1. a. să respecte Statutul ROPAGANISM, regulamentele specifice și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare membru asociat;
 1. b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor ROPAGANISM, să respecte hotărârile organelor de conducere și să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în care au fost aleși și a comisiilor în care activează;
 1. c. să nu aducă prejudicii de imagine ROPAGANISM, organelor de conducere ale ROPAGANISM și celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;
 1. d. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere și membrii ROPAGANISM, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le desfășoară;
 1. e. să se abțină de la promovarea unor idei cu caracter discriminatoriu în cadrul activităților ROPAGANISM;
 1. f. să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter intern ale ROPAGANISM;
 2. g. să plătească cu regularitate cotizația anuală de membru asociat la termenele și în cuantumul stabilit.

Art. 34. Prin hotărârea Adunării Generale, unele din drepturile și obligațiile membrilor asociați se aplică și membrilor susținători sau de onoare. Aceste drepturi și obligații vor fi precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ROPAGANISM.

Membrii fondatori

Asociatia ROPAGANISM a fost fondata de un numar de 7 membrii, avand ca element de unitate impartasirea unei multitudini de credinte pagane. Acestia vor fi descrisi in subcapitolul MEMBRII FONDATORI.
 1. Olteanu Cosmin
 2. Agrigoroaiei Mona
 3. Lavric Ioan
 4. Hututui Corneliu
 5. Seretan Emanuel-Nicolae

Viata Asociației ROPAGANISM nu ar fi fost posibila fara existenta acestor oameni cheie care au depus eforturi deosebite in continuarea aceste lucrari in Romania.


Multumita lor am ajuns azi aici.
Asociatia ROPAGANISM
CIF: RO35244032
Grigore Ionescu 63 bl. T73 sc. 2 ap. 42
CP: 023674 Bucuresti (Romania)
Tel: +40373769861

secretariat@ropaganism.ro

Traditie si continuitate in lucrarea Zeilor in Romania
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to secretariat@ropaganism.ro

× How can I help you?